data sets

Topic Modeling the Hàn diăn Ancient Classics (汉典古籍)

Colin Allen, Hongliang Luo, Jaimie Murdock, Jianghuai Pu, Xiaohong Wang, Yanjie Zhai, and Kun Zhao